Vedtægter

Vedtægter for Dansk Selskab for Farmakologi, Toksikologi og Medicinalkemi (DSFTM)

§1
Selskabets navn er Dansk Selskab for Farmakologi, Toksikologi og Medicinalkemi (Danish Society of Pharmacology, Toxicology and Medicinal Chemistry)

§2
Selskabets formål er at fremme udviklingen af farmakologi, toksikologi samt medicinalkemi.

§3
Selskabet består af ordinære medlemmer, æresmedlemmer, samt firmamedlemmer. Som ordinære medlemmer kan optages personer, der beskæftiger sig med farmakologi, toksikologi og medicinalkemi.

Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen vælge personer som æresmedlemmer. Disse personer skal enten have ydet en betydelig videnskabelig indsats eller udført et særligt værdifuldt arbejde for Selskabet. Æresmedlemmer har de samme privilegier som ordinære medlemmer. De betaler ikke kontingent.

Som firmamedlem kan optages interesserede virksomheder, der ønsker at støtte Selskabets formål. Firmamedlemmernes medarbejdere kan på lige fod med de ordinære medlemmer deltage i Selskabets faglige aktiviteter. Valg til bestyrelsen kræver dog et personligt ordinært medlemskab. Firmamedlemmer har ikke stemmeret.

Optagelse som ordinært medlem eller som firmamedlem sker ved anmodning til bestyrelsen på en formular, der fås fra Selskabets sekretariat. Bestyrelsen behandler anmodninger løbende. Tvivlsspørgsmål vedrørende medlemskab afgøres på den ordinære generalforsamling ved simpel stemmeflerhed.

§4
Selskabet består af tre sektioner: farmakologisk, medicinalkemisk og toksikologisk sektion. Sektionerne repræsenterer henholdsvis dansk farmakologi, medicinalkemi og toksikologi i national, nordisk og international sammenhæng. Selskabets sektioner er tilknyttet internationale paraplyorganisationer, herunder International Union of Pharmacology (IUPHAR) og International Union of Toxicology (IUTOX).

§5
Sektionernes virksomhed varetages af de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt for den pågældende sektions medlemmer, samt af formanden. Spørgsmål, hvorom der er uenighed, forelægges den samlede bestyrelse. Ved anmodning om optagelse i Selskabet skal det oplyses, hvilken sektion ansøgeren ønsker at tilhøre. Selskabets møder er åbne for alle medlemmer uanset hvilken sektion medlemmet tilhører.

§6
Selskabets højeste myndighed er den ordinære generalforsamling. Denne holdes hvert år, fortrinsvis i første halvår. Bestyrelsen indkalder skriftligt til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Forslag til punkter på generalforsamlingen samt kandidatur til bestyrelsen, skal sendes til bestyrelsen mindst 14 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår
  4. Fastlæggelse af kontingent for det næste regnskabsår
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisorer
  7. Eventuelt

§7
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. På generalforsamlingen kan der kun foretages afstemning om punkter, der er optaget på dagsordenen. Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af de i §13 nævnte forhold. Hvis ét medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt og hemmeligt.

§8
En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis mindst 20 medlemmer skriftligt forlanger det og samtidig angiver en dagsorden med bestemt(e) emne(r).

§9
På den ordinære generalforsamling vælger medlemmerne en formand. Endvidere vælges 6 bestyrelsesmedlemmer, hvor der tilstræbes en ligelig fordeling mellem sektionerne. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en treårig periode. Genvalg kan normalt kun finde sted en gang. Herefter kan genvalg til bestyrelsen tidligst finde sted efter 1 år. Dog kan et bestyrelsesmedlem vælges til formand for 3 år med mulighed for genvalg, normalt dog kun en gang. En eventuel vakance i bestyrelsen kan bestå indtil førstkommende generalforsamling. På den ordinære generalforsamling vælges tillige to revisorer for en treårig periode. Genvalg kan finde sted.

§10
Bestyrelsen konstituerer sig med en kasserer, der fører Selskabets regnskab, og en sekretær.

§11
Selskabet tegnes af formanden i forbindelse med et af bestyrelsesmedlemmerne.

§12
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§13
Ændringer i lovene skal foretages ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, efter at et forslag til lovændring skriftligt er tilstillet medlemmerne ved generalforsamlingens indvarsling. Vedtagelse af lovændring forudsætter, at mindst 2/3 af Selskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Såfremt mindre end 2/3 af medlemmerne er til stede, skal spørgsmålet sendes til skriftlig urafstemning, hvor afgørelsen træffes ved simpel stemmeflerhed.

Århus, 1. december 2000